Route 1

Bideford Quay to Brighton Black Lion via Heathrow

Takes on average 8hrs 59mins

Most Direct

  1. National Express
    8hr59   2 legs

Route 2

Bideford Quay to Brighton Black Lion via Heathrow and Gatwick

Takes on average 8hrs 33mins

Fastest

  1. National Express
    8hr33   3 legs

Route 3

Bideford Quay to Brighton Black Lion via Bristol and Gatwick

Takes on average 8hrs 58mins

  1. National Express
    8hr58   3 legs