Route 1

Brighton Preston Circus to Trowbridge Town Hall via London

Takes on average 7hrs 8mins

Most Direct

 1. National Express
  7hr8   2 legs

Route 2

Brighton Preston Circus to Trowbridge Town Hall via Heathrow

Takes on average 7hrs 0mins

Fastest

 1. National Express
  7hr   2 legs

Route 3

Brighton Preston Circus to Trowbridge Town Hall via Newport and Heathrow

Takes on average 13hrs 0mins

 1. National Express
  13hr   3 legs

Route 4

Brighton Preston Circus to Trowbridge Town Hall via Brighton and Heathrow

Takes on average 9hrs 0mins

 1. National Express
  9hr   3 legs

Route 5

Brighton Preston Circus to Trowbridge Town Hall via Newport and London

Takes on average 15hrs 20mins

 1. National Express
  15hr20   3 legs

Route 6

Brighton Preston Circus to Trowbridge Town Hall via Bridgend and London

Takes on average 17hrs 0mins

 1. National Express
  17hr   3 legs

Route 7

Brighton Preston Circus to Trowbridge Town Hall via London and Heathrow

Takes on average 8hrs 53mins

 1. National Express
  8hr53   3 legs

Route 8

Brighton Preston Circus to Trowbridge Town Hall via Brighton and Brighton and Heathrow

Takes on average 11hrs 5mins

 1. National Express
  11hr5   4 legs

Route 9

Brighton Preston Circus to Trowbridge Town Hall via Brighton and Brighton and Heathrow

Takes on average 11hrs 0mins

 1. National Express
  11hr   4 legs