Route 1

Heathrow Premier Inn Terminal 5 to Trowbridge Town Hall via Heathrow

Takes on average 4hrs 22mins

Fastest

Most Direct

 1. National Express
  5hr7   2 legs
 2. National Express
  4hr37   2 legs
 3. National Express
  4hr7   2 legs
 4. National Express
  3hr37   2 legs

Route 2

Heathrow Premier Inn Terminal 5 to Trowbridge Town Hall via Heathrow and Heathrow

Takes on average 5hrs 22mins

 1. National Express
  5hr51   3 legs
 2. National Express
  5hr29   3 legs
 3. National Express
  5hr11   3 legs
 4. National Express
  4hr59   3 legs

Route 3

Heathrow Premier Inn Terminal 5 to Trowbridge Town Hall via Heathrow and Luton and Heathrow

Takes on average 9hrs 59mins

 1. National Express
  9hr59   4 legs

Route 4

Heathrow Premier Inn Terminal 5 to Trowbridge Town Hall via Heathrow and Southampton and Heathrow

Takes on average 11hrs 59mins

 1. National Express
  11hr59   4 legs

Route 5

Heathrow Premier Inn Terminal 5 to Trowbridge Town Hall via Heathrow and Heathrow and Heathrow

Takes on average 6hrs 46mins

 1. National Express
  7hr29   4 legs
 2. National Express
  7hr11   4 legs
 3. National Express
  6hr59   4 legs
 4. National Express
  6hr31   4 legs
 5. National Express
  6hr29   4 legs
 6. National Express
  5hr59   4 legs

Route 6

Heathrow Premier Inn Terminal 5 to Trowbridge Town Hall via Heathrow and Heathrow and Heathrow

Takes on average 4hrs 30mins

 1. National Express
  4hr31   4 legs
 2. National Express
  4hr29   4 legs

Route 7

Heathrow Premier Inn Terminal 5 to Trowbridge Town Hall via Heathrow and Heathrow and Heathrow

Takes on average 7hrs 37mins

 1. National Express
  7hr37   4 legs

Route 8

Heathrow Premier Inn Terminal 5 to Trowbridge Town Hall via Heathrow and Andover and Heathrow

Takes on average 11hrs 29mins

 1. National Express
  11hr29   4 legs

Route 9

Heathrow Premier Inn Terminal 5 to Trowbridge Town Hall via Heathrow and Heathrow and Heathrow

Takes on average 6hrs 7mins

 1. National Express
  6hr37   4 legs
 2. National Express
  6hr7   4 legs
 3. National Express
  5hr37   4 legs

Route 10

Heathrow Premier Inn Terminal 5 to Trowbridge Town Hall via Heathrow and Heathrow and Heathrow

Takes on average 7hrs 7mins

 1. National Express
  7hr7   4 legs

Route 11

Heathrow Premier Inn Terminal 5 to Trowbridge Town Hall via Heathrow and Milton Keynes and Heathrow

Takes on average 10hrs 29mins

 1. National Express
  10hr29   4 legs

Route 12

Heathrow Premier Inn Terminal 5 to Trowbridge Town Hall via Heathrow and London and Heathrow

Takes on average 10hrs 59mins

 1. National Express
  10hr59   4 legs

Route 13

Heathrow Premier Inn Terminal 5 to Trowbridge Town Hall via Heathrow and Reading and Heathrow

Takes on average 8hrs 41mins

 1. National Express
  9hr29   4 legs
 2. National Express
  8hr59   4 legs
 3. National Express
  8hr31   4 legs
 4. National Express
  8hr29   4 legs
 5. National Express
  7hr59   4 legs

Route 14

Heathrow Premier Inn Terminal 5 to Trowbridge Town Hall via Heathrow and Gatwick and Heathrow

Takes on average 7hrs 51mins

 1. National Express
  7hr51   4 legs