Route 1

Heathrow Radisson BLU Edwardian to Halifax Bus Station via Heathrow and Milton Keynes

Takes on average 9hrs 0mins

Most Direct

 1. National Express
  9hr19   3 legs
 2. National Express
  8hr59   3 legs
 3. National Express
  8hr39   3 legs
 4. National Express
  9hr4   3 legs

Route 2

Heathrow Radisson BLU Edwardian to Halifax Bus Station via Heathrow and London

Takes on average 10hrs 47mins

 1. National Express
  12hr37   3 legs
 2. National Express
  10hr7   3 legs
 3. National Express
  9hr37   3 legs

Route 3

Heathrow Radisson BLU Edwardian to Halifax Bus Station via Heathrow and London

Takes on average 10hrs 21mins

 1. National Express
  10hr39   3 legs
 2. National Express
  10hr19   3 legs
 3. National Express
  9hr59   3 legs
 4. National Express
  9hr39   3 legs
 5. National Express
  9hr44   3 legs
 6. National Express
  9hr24   3 legs
 7. National Express
  11hr41   3 legs
 8. National Express
  11hr11   3 legs
 9. National Express
  10hr41   3 legs

Route 4

Heathrow Radisson BLU Edwardian to Halifax Bus Station via Heathrow and Milton Keynes

Takes on average 9hrs 57mins

 1. National Express
  10hr42   3 legs
 2. National Express
  10hr12   3 legs
 3. National Express
  9hr42   3 legs
 4. National Express
  9hr12   3 legs

Route 5

Heathrow Radisson BLU Edwardian to Halifax Bus Station via Heathrow and Sheffield

Takes on average 10hrs 27mins

 1. National Express
  12hr7   3 legs
 2. National Express
  11hr37   3 legs
 3. National Express
  11hr7   3 legs
 4. National Express
  10hr37   3 legs
 5. National Express
  10hr47   3 legs
 6. National Express
  10hr17   3 legs
 7. National Express
  9hr47   3 legs
 8. National Express
  9hr17   3 legs
 9. National Express
  10hr42   3 legs
 10. National Express
  10hr12   3 legs
 11. National Express
  9hr42   3 legs
 12. National Express
  9hr12   3 legs

Route 6

Heathrow Radisson BLU Edwardian to Halifax Bus Station via Heathrow and Sheffield

Takes on average 10hrs 5mins

 1. National Express
  11hr44   3 legs
 2. National Express
  11hr24   3 legs
 3. National Express
  11hr4   3 legs
 4. National Express
  10hr44   3 legs
 5. National Express
  10hr24   3 legs
 6. National Express
  10hr4   3 legs
 7. National Express
  10hr44   3 legs
 8. National Express
  10hr14   3 legs
 9. National Express
  9hr44   3 legs
 10. National Express
  9hr44   3 legs
 11. National Express
  9hr14   3 legs
 12. National Express
  8hr44   3 legs
 13. National Express
  10hr11   3 legs
 14. National Express
  9hr41   3 legs
 15. National Express
  9hr11   3 legs
 16. National Express
  8hr41   3 legs

Route 7

Heathrow Radisson BLU Edwardian to Halifax Bus Station via Heathrow and Derby and Sheffield

Takes on average 12hrs 24mins

 1. National Express
  12hr44   4 legs
 2. National Express
  12hr24   4 legs
 3. National Express
  12hr4   4 legs

Route 8

Heathrow Radisson BLU Edwardian to Halifax Bus Station via Heathrow and Heathrow and Sheffield

Takes on average 11hrs 42mins

 1. National Express
  11hr42   4 legs

Route 9

Heathrow Radisson BLU Edwardian to Halifax Bus Station via Heathrow and Milton Keynes and Leeds

Takes on average 9hrs 17mins

 1. National Express
  9hr47   4 legs
 2. National Express
  9hr17   4 legs
 3. National Express
  8hr47   4 legs

Route 10

Heathrow Radisson BLU Edwardian to Halifax Bus Station via Heathrow and Heathrow and Sheffield

Takes on average 11hrs 12mins

 1. National Express
  11hr12   4 legs

Route 11

Heathrow Radisson BLU Edwardian to Halifax Bus Station via Heathrow and Milton Keynes and Leeds

Takes on average 8hrs 59mins

Fastest

 1. National Express
  9hr14   4 legs
 2. National Express
  8hr44   4 legs