Route 1

Heathrow Sofitel to Trowbridge Town Hall via Heathrow and Heathrow

Takes on average 5hrs 15mins

Most Direct

 1. National Express
  5hr45   3 legs
 2. National Express
  5hr15   3 legs
 3. National Express
  4hr45   3 legs

Route 2

Heathrow Sofitel to Trowbridge Town Hall via Heathrow and Heathrow

Takes on average 4hrs 26mins

Fastest

 1. National Express
  4hr26   3 legs

Route 3

Heathrow Sofitel to Trowbridge Town Hall via Heathrow and Heathrow

Takes on average 6hrs 15mins

 1. National Express
  6hr15   3 legs

Route 4

Heathrow Sofitel to Trowbridge Town Hall via Heathrow and Heathrow

Takes on average 5hrs 41mins

 1. National Express
  6hr26   3 legs
 2. National Express
  5hr56   3 legs
 3. National Express
  5hr26   3 legs
 4. National Express
  4hr56   3 legs

Route 5

Heathrow Sofitel to Trowbridge Town Hall via Heathrow and Heathrow and Heathrow

Takes on average 6hrs 56mins

 1. National Express
  6hr56   4 legs

Route 6

Heathrow Sofitel to Trowbridge Town Hall via Heathrow and Gatwick and Heathrow

Takes on average 7hrs 45mins

 1. National Express
  7hr45   4 legs

Route 7

Heathrow Sofitel to Trowbridge Town Hall via Heathrow and Heathrow and Heathrow

Takes on average 7hrs 0mins

 1. National Express
  7hr15   4 legs
 2. National Express
  6hr45   4 legs