Route 1

Paignton to Trowbridge Town Hall via Heathrow

Takes on average 8hrs 35mins

Fastest

Most Direct

  1. National Express
    8hr35   2 legs

Route 2

Paignton to Trowbridge Town Hall via Heathrow and London

Takes on average 10hrs 35mins

  1. National Express
    10hr35   3 legs

Route 3

Paignton to Trowbridge Town Hall via Heathrow and London and Heathrow

Takes on average 12hrs 35mins

  1. National Express
    12hr35   4 legs