Route 1

Southampton Uni Interchange to Trowbridge Town Hall via Heathrow

Takes on average 6hrs 30mins

Fastest

Most Direct

 1. National Express
  6hr30   2 legs

Route 2

Southampton Uni Interchange to Trowbridge Town Hall via London

Takes on average 7hrs 10mins

 1. National Express
  7hr10   2 legs

Route 3

Southampton Uni Interchange to Trowbridge Town Hall via Winchester and Heathrow

Takes on average 8hrs 15mins

 1. National Express
  8hr15   3 legs

Route 4

Southampton Uni Interchange to Trowbridge Town Hall via Southampton and Portsmouth and Heathrow

Takes on average 11hrs 40mins

 1. National Express
  11hr40   4 legs