Route 1

Taunton Bus Station to Trowbridge Town Hall via Heathrow

Takes on average 8hrs 15mins

Most Direct

 1. National Express
  8hr15   2 legs

Route 2

Taunton Bus Station to Trowbridge Town Hall via Bristol and Heathrow

Takes on average 7hrs 50mins

 1. National Express
  7hr50   3 legs

Route 3

Taunton Bus Station to Trowbridge Town Hall via Exeter and Heathrow

Takes on average 7hrs 45mins

Fastest

 1. National Express
  7hr45   3 legs

Route 4

Taunton Bus Station to Trowbridge Town Hall via Exeter and London

Takes on average 10hrs 15mins

 1. National Express
  10hr15   3 legs

Route 5

Taunton Bus Station to Trowbridge Town Hall via Bristol and London

Takes on average 10hrs 30mins

 1. National Express
  10hr30   3 legs

Route 6

Taunton Bus Station to Trowbridge Town Hall via Reading and Bristol and Heathrow

Takes on average 11hrs 45mins

 1. National Express
  11hr45   4 legs