Route 1

Taunton Bus Station to Trowbridge Town Hall via Heathrow

Takes on average 8hrs 15mins

Most Direct

 1. National Express
  8hr15   2 legs

Route 2

Taunton Bus Station to Trowbridge Town Hall via Bristol and Heathrow

Takes on average 7hrs 50mins

Fastest

 1. National Express
  7hr50   3 legs

Route 3

Taunton Bus Station to Trowbridge Town Hall via Bristol and London

Takes on average 10hrs 30mins

 1. National Express
  10hr30   3 legs

Route 4

Taunton Bus Station to Trowbridge Town Hall via Bridgwater and Bristol and London

Takes on average 11hrs 15mins

 1. National Express
  11hr15   4 legs