Route 1

Taunton Bus Station to Trowbridge Town Hall via Heathrow

Takes on average 8hrs 15mins

Most Direct

  1. National Express
    8hr15   2 legs

Route 2

Taunton Bus Station to Trowbridge Town Hall via Bristol and Heathrow

Takes on average 7hrs 50mins

Fastest

  1. National Express
    7hr50   3 legs

Route 3

Taunton Bus Station to Trowbridge Town Hall via Bristol and London

Takes on average 10hrs 30mins

  1. National Express
    10hr30   3 legs